stationofthemetro

– Ezra Pound. In a Station of the Metro

_

Advertisements